Giới thiệu

Công ty HealthCare 365 (trong Chính sách Bảo mật này gọi là “HealthCare 365”, “HC365” hoặc “chúng tôi” và “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật, và an toàn về thông tin sức khỏe cá nhân của Quý khách hàng mà chúng tôi lưu giữ. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp và hợp lý để bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân đó cũng như duy trì sự bảo mật và niềm tin của khách hàng.

Đồng ý việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Sức khỏe Cá nhân

Bằng việc sử dụng trang web HealthCare 365, Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân, và/hoặc các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch vụ”) và thông qua việc tiếp tục sử dụng các Dịch vụ này, Khách hàng (trong Chính sách Bảo mật này được gọi là “bạn” và “của bạn”) đồng ý việc thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân theo các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Bảo Mật này.

Trách nhiệm

HealthCare 365 chịu trách nhiệm cho tất cả những thông tin sức khỏe cá nhân của các khách hàng (trong Chính sách Bảo mật này gọi là “khách hàng”) do chúng tôi quản lý. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của Chính sách bảo mật được đặt ra bởi Giám đốc bảo mật.

Thông tin liên hệ của Giám Đốc Bảo Mật như bên dưới:

Giám Đốc Bảo Mật

Công ty HealthCare 365

1867 Yonge Street, Suite 905 Toronto, ON M4S 1Y5

Điện thoại: 647-880-5578 Email: privacy@healthcare365.org

HealthCare 365 chịu trách nhiệm về thông tin sức khỏe cá nhân trong suốt quá trình lưu giữ, bao gồm những thông tin đã được chuyển giao cho bên thứ ba để xử lý. Chúng tôi sử dụng hợp đồng và các phương pháp khác để đảm bảo rằng bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân để xử lý, có cung cấp một mức độ bảo vệ tương đương cho việc sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân của Quý khách luôn nằm trong quyền sở hữu và kiểm soát của họ.

Cách HC365 Thu thập Thông tin Sức khỏe Cá nhân về bạn

Chúng tôi thu thập thông tin sức khỏe cá nhân về bạn trực tiếp từ bạn hoặc từ (những) người đại diện của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin sức khỏe cá nhân về bạn thông qua nhiều kênh truyền thông, bao gồm, nhưng không giới hạn như: gặp trực tiếp, qua điện thoại, qua email, và qua trao đổi thông tin trên trang web của chúng tôi. Thông tin sẽ luôn được thu thập bằng các phương tiện minh bạch và hợp pháp.

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân chỉ khi có sự hiểu biết và chấp thuận của bạn theo Chính sách Bảo mật này, cho việc sử dụng dịch vụ HealthCare 365 của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ những nguồn khác nếu chúng tôi đã có sự đồng ý của bạn hoặc luật pháp cho phép. Chúng tôi giới hạn việc thu thập thông tin sức khỏe cá nhân bằng việc đảm bảo rằng chúng tôi chỉ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn.

Mục đích HC365 Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Sức khỏe Cá nhân Về Bạn

Các phần sau đây mô tả các cách khác nhau mà chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn.

Sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin sức khỏe cá nhân của bạn để:

 • Điền vào hồ sơ y tế của bạn,
 • Cải thiện chất lượng, quản lý rủi ro và quản lý các hoạt động bị lỗi,
 • Cung cấp đào tạo và/hoặc giảng dạy hoặc các dịch vụ sư phạm khác,
 • Tiến hành nghiên cứu cơ bản hoặc nghiên cứu y khoa hoặc các nghiên cứu khác. Dữ liệu y tế có thể được tổng hợp và phân tích cho mục đích học tập và nghiên cứu. Bảo mật cho khách hàng về thông tin y tế cụ thể sẽ được bảo vệ trong tất cả các trường hợp như vậy,
 • Biên soạn số liệu thống kê bao gồm cung cấp thông tin sức khoẻ cá nhân cho một tổ chức hoặc người từ chính phủ cho mục đích kế hoạch hệ thống y tế,
 • tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

Tiết lộ

Nếu thông tin được chia sẻ bên ngoài HealthCare 365, được coi là tiết lộ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn để liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác bao gồm các chuyên gia chăm sóc chính và chăm sóc phụ, các cơ sở y tế và các nhân viên chăm sóc sức khoẻ khác có liên quan tới việc chăm sóc của bạn, nếu được bạn hướng dẫn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:

 • Cho các chi nhánh hoặc công ty liên kết hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhất định của hoặc cho HealthCare 365 với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn,
 • Cho các chi nhánh hoặc công ty liên kết hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhất định của hoặc cho HealthCare 365 với các mục đích hành chính như kế toán hoặc pháp lý,
 • Để cập nhật và/hoặc thông báo cho một số liên lạc khẩn cấp nếu truy cập khẩn cấp đã được sử dụng,
 • Để đáp lại một quyết định hoặc mệnh lệnh của tòa án, hoặc
 • Theo yêu cầu của luật pháp.

Bất kỳ việc sử dụng và tiết lộ nào khác ngoài những điều trên sẽ được thực hiện chỉ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của luật pháp.

Tùy thuộc vào các yêu cầu về luật pháp, quy định và hợp đồng, bạn có quyền thu hồi sự chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng và tiết lộ nói trên bằng cách viết thư cho Giám Đốc Bảo Mật của chúng tôi tại HealthCare 365 theo địa chỉ nêu dưới đây. Tuy nhiên, tùy theo từng hoàn cảnh, bạn hiểu rằng thu hồi sự chấp thuận của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp cho bạn một số dịch vụ hoặc thông tin có thể có giá trị cho bạn.

Chúng tôi phải tuân theo yêu cầu của bạn, ngoại trừ các hành động mà chúng tôi đã dựa theo sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ hành động theo hướng dẫn của bạn nhanh nhất có thể nhưng có thể có những trường hợp nhất định phải sử dụng thông tin của bạn mà chúng tôi không thể dừng ngay lập tức.

Bạn không thể từ chối việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi nếu có yêu cầu bởi luật pháp hoặc bởi các cơ quan quản lý chuyên nghiệp hoặc quản lý ngành, bao gồm các tổ chức tự quản.

Trong trường hợp bán lại HealthCare 365, chúng tôi có thể chuyển giao thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn cho người mua tiềm năng chỉ trong chừng mực người mua tiềm năng đồng ý bảo vệ thông tin được cung cấp và sử dụng thông tin này theo cách phù hợp với chính sách bảo mật và thực hành của chúng tôi.

Giới hạn việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và duy trì

Chúng tôi giới hạn việc thu thập thông tin sức khoẻ cá nhân bằng cách đảm bảo rằng chỉ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.

Thông tin sức khoẻ cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc tiết lộ cho những mục đích nào khác với những mục đích mà nó đã được thu thập, trừ khi có sự đồng ý của bạn, hoặc theo yêu cầu của luật pháp. Chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng thông tin về bạn trong các hồ sơ của chúng tôi miễn là nó là cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và có thể theo yêu cầu của pháp luật hoặc hiệp hội ngành liên quan, ngay cả khi bạn không còn là khách hàng của chúng tôi.

Sự chính xác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc liệu Thông tin Sức khỏe Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có chính xác, đầy đủ, và/hoặc mới nhất hay không. Có thể có thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác được sử dụng để đưa ra quyết định điều trị cho bạn. Bạn phải thay mặt cho HealthCare 365 chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra do thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác trên Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân của bạn.

Các biện pháp bảo vệ

Chúng tôi có các biện pháp an toàn và bảo vệ phù hợp để bảo vệ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn phù hợp với độ nhạy cảm của thông tin. Chúng tôi có các chính sách và quy trình cho toàn công ty để bảo vệ chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép, bất kể định dạng thông tin được lưu giữ nào. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ cẩn thận trong việc xử lý và/hoặc hủy bỏ thông tin sức khoẻ cá nhân để ngăn chặn các bên trái phép truy cập thông tin.

Các phương pháp bảo vệ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề sau:

Các quy trình và biện pháp bảo vệ vật chất, ví dụ như:

 • Khóa cơ sở với 24 giờ bảo vệ,
 • Hạn chế việc vào văn phòng của chúng tôi, và có những khu vực hạn chế trong mỗi văn phòng, và
 • Một chính sách không dịch chuyển đối với tất cả các phần cứng.

Các biện pháp và các quy trình bảo vệ tổ chức, ví dụ như:

 • Áp dụng kiểm soát truy cập và hạn chế việc truy cập vào các mục ‘cần biết’ cơ bản,
 • Giảm thiểu tất cả các thông tin dựa trên giấy tờ và dựa trên phần cứng, và
 • Không lưu trữ thông tin sức khoẻ cá nhân hoặc các dữ liệu nhạy cảm khác trên thiết bị di động, chẳng hạn như đĩa CD, USB hoặc đĩa mềm.

Các biện pháp công nghệ, ví dụ:

 • Chứng chỉ SSL,
 • Tường lửa,
 • Việc sử dụng mật khẩu và mã hóa,
 • Tự động hết giờ truy cập trên tất cả các khu vực truy cập trực tuyến nhạy cảm, và
 • Đảm bảo hệ điều hành được sửa lỗi và cập nhật phần mềm chống vi-rút trên tất cả các máy tính sử dụng để truy cập thông tin sức khoẻ cá nhân.

Sự cởi mở

Chính Sách Bảo Mật và quy trình khiếu nại được đăng trên trang web của chúng tôi. Thông tin này cũng có thể có được bằng cách liên hệ với Giám Đốc Bảo mật của chúng tôi.

Truy cập và Sửa chữa của khách hàng đối với Thông tin Sức khoẻ Cá nhân

Bất cứ lúc nào thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bạn có quyền:

 • Yêu cầu truy cập thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn, và/hoặc
 • Yêu cầu chỉnh sửa thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn nếu bạn tin rằng nó không đúng hoặc không chính xác.

Khi có yêu cầu bằng văn bản gửi cho Giám Đốc Bảo Mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, về việc hiện hữu, sử dụng và tiết lộ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn, và chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền truy cập thông tin đó, trong khoảng thời gian hợp lý (trong vòng 60 ngày). Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn chuẩn bị một yêu cầu nếu bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn cần trợ giúp.

Thông Tin Quan Trọng Về Việc Thực Hành Thông Tin Của Chúng Tôi

 • Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý và thích hợp để bảo vệ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn tránh khỏi trộm cắp, mất mát và truy cập, sao chép, sửa đổi, sử dụng, tiết lộ và xử lý trái phép.
 • Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư mà chúng tôi đưa ra.
 • Chúng tôi sẽ đăng tải Chính sách Bảo mật trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể nhận được một bản sao bằng văn bản về Chính sách Bảo mật đã sửa đổi bằng cách liên hệ với Giám Đốc Bảo Mật của chúng tôi theo địa chỉ và số điện thoại bên dưới.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi chúng tôi có thể nếu có bất kỳ truy cập trái phép vào thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn.

Thách thức trong việc Tuân thủ

Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả các khiếu nại bằng văn bản gửi cho Giám Đốc Bảo Mật. Nếu chúng tôi nhận thấy khiếu nại bằng văn bản là hợp lý, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp và hợp lý, bao gồm, nếu cần thiết, sửa đổi các chính sách của chúng tôi.

Liên lạc với ai để biết Thêm Thông Tin và gửi các Thắc mắc

Andrew Clarfield Giám Đốc Bảo Mật: Công ty HealthCare 365

1867 Yonge Street, Suite 905 Toronto, ON M4S 1Y5

Điện thoại: 416-642-9160 Email: privacy@healthcare365.org

Đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này

Khi bạn là thành viên của HealthCare 365 đồng nghĩa với việc bạn hiểu và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này. Nếu không hài lòng với Chính Sách Bảo Mật này, bạn vui lòng gửi yêu cầu hoặc thảo luận với chúng tôi về ý kiến và thắc mắc của bạn. Chúng tôi luôn mong muốn hiểu rõ và giải quyết những lo ngại của bạn do tính chất nhạy cảm của thông tin sức khoẻ cá nhân.